Job 38:4-6

  38:4   4226 που Where 1510.7.2 ης were you 1722 εν in 3588 τω   2311-1473 θεμελιούν με my laying the foundation 3588 την for the 1093 γην earth? 518-1161 απάγγελον δε And report 1473 μοι to me! 1487 ει if 1987 επίστη you should have knowledge of 4907 σύνεσιν understanding.   38:5   5100 τις Who 5087 έθετο established 3588 τα the 3358 μέτρα measures 1473 αυτής of it, 1487 ει if 1492 οίδας you know? 2228 η Or 5100 τις who 3588 ο is the one 1863 επαγαγών bringing 4683.1 σπαρτίον a measuring cord 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it?   38:6   1909 επί Upon 5100 τίνος what 3588 οι   2916.1-1473 κρίκοι αυτής are its hooks 4078 πεπήγασι pitched on? 5100-1161 τις δε And who 1510.2.3 εστιν is 3588 ο the one 906 βαλών laying [2foundation 3037 λίθον 3stone 1137.1 γωνιαίον 1an angular] 1909 επ΄ upon 1473 αυτής it?