Job 32:7

  32:7   2036-1161 είπα δε And I said, 3756 ουχ [2not 3588 ο   5550 χρόνος 3time 1510.2.3 εστίν 1It is] 3588 ο   2980 λαλών for speaking; 1722 εν [2in 4183 πολλοίς 3many 1161 δε 1but] 2094 έτεσιν years 3756-1492 ουκ οίδασι men have not known 4678 σοφίαν wisdom.