Job 29:3

  29:3   5613 ως as 3753 ότε when 826.2 ηύγει [2shone 3588 ο   3088-1473 λύχνος αυτού 1his lamp] 5228 υπέρ over 2776-1473 κεφαλής μου my head; 3753 ότε when 3588 τω   5457-1473 φωτί αυτού [4by his light 4198 επορευόμην 1I went 1722 εν 2through 4655 σκότει 3darkness];