Job 23:2

  23:2   2532 και For 1211 δη indeed 1492 οίδα I know 3754 ότι that 1537 εκ [3out of 5495-1473 χειρός μου 4my hand 3588 η   1649-1473 έλεγξις μου 1my rebuke 1510.2.3 εστί 2is]; 2532 και and 3588 η   5495-1473 χειρ αυτού his hand 926 βαρεία [2heavy 1096 γέγονεν 1has become] 1909 επ΄ over 1699 εμώ my 4726 στεναγμώ moaning.