Job 10:4

  10:4   2228 η Or 5618 ώσπερ as 1027.1 βροτός a mortal 3708 ορά sees -- 2529 καθοράς do you look? 2228 η or 2531 καθώς as 3708 ορά [2sees 444 άνθρωπος 1a man] -- 991 βλέψη shall you see?