Job 10:2

  10:2   2532 και And 2046 ερώ I will say 4314 προς to 2962 κύριον the lord, 3361 μη [3not 1473 με 2me 764 ασεβείν 4to be impious 1321 δίδασκε 1Teach]! 2532 και and 1302 διατί why 1473 με [3me 3779 ούτως 1have you so 2919 έκρινας 2judged]?