Jeremiah 28:3

  28:3   2089 έτι Yet in 1417 δύο two 2094 έτη years 2250 ημερών of days 1473 εγώ I 654 αποστρέψω will return 1519 εις unto 3588 τον   5117-3778 τόπον τούτον this place 3956 πάντα all 3588 τα the 4632 σκεύη items 3624 οίκου of the house 2962 κυρίου of the lord,