James 2:14

  2:14   5100 τι What is 3588 το the 3786 όφελος benefit, 80-1473 αδελφοί μου my brethren, 1437 εάν if 4102 πίστιν [4belief 3004 λέγη 2should say 5100 τις 1anyone 2192 έχειν 3to have], 2041 έργα [5works 1161 δε 1but 3361 μη 3not 2192 έχη 2should 4have]? 3361 μη Shall 1410 δύναται [3be able 3588 η 1the 4102 πίστις 2belief] 4982 σώσαι to deliver 1473 αυτόν him?