Isaiah 61:11

  61:11   2532 και And 5613 ως as 1093 γην the earth 837 αύξουσαν growing 3588 το   438-1473 άνθος αυτής its flower, 2532 και and 5613 ως as 2779 κήπος a garden 3588 τα   4690-1473 σπέρματα αυτού [2its seeds 1545.2 εκβλαστάνει 1sprouts forth], 3779 ούτως so 393 ανατελεί [3will raise up 2962 κύριος 1the Lord 2962 κύριος 2the lord] 1343 δικαιοσύνην righteousness 2532 και and 19.1 αγαλλίαμα a leap for joy 1726 εναντίον before 3956 πάντων all 3588 των the 1484 εθνών nations.