Isaiah 5:3

  5:3   2532 και And 3568 νυν now, 3588 οι O ones 1774 ενοικούντες dwelling 1722 εν in * Ιερουσαλήμ Jerusalem, 2532 και and 444 άνθρωπος O man 3588 του   * Ιούδα of Judah, 2919 κρίνατε judge 1211 δη then 1722 εν   1473 εμοί [2me 2532 και 3and 303.1 αναμέσον 1between] 3588 του   290-1473 αμπελώνός μου my vineyard!