Isaiah 57:1

  57:1   1492 ίδετε Behold! 5613 ως how 3588 ο the 1342 δίκαιος just one 622 απώλετο perishes, 2532 και and 3762 ουδείς no one 1551 εκδέχεται looks out for 3588 τη the 2588 καρδία heart; 2532 και and 435 άνδρες [2men 1342 δίκαιοι 1just] 142 αίρονται are lifted away, 2532 και and 3762 ουδείς no one 2657 κατανοεί contemplates. 575-1063 από γαρ For from 4383 προσώπου the face 93 αδικίας of injustice 142 ήρται [3has been lifted away 3588 ο 1the 1342 δίκαιος 2just one].