Isaiah 56:3

  56:3   3361 μη [2not 3004 λεγέτω 1Let 5say 3588 ο 3the 241 αλλογενής 4foreigner]! 3588 ο the one 4343.3 προσκείμενος joining 4314 προς to 2962 κύριον the lord, 3004 λέγων saying, 873.1 αφορισμώ By separation 873 αφοριεί [3will separate 1473 με 4me 686 άρα 2surely 2962 κύριος 1The lord] 575 από from 3588 του   2992-1473 λαού αυτού his people. 2532 και And 3361 μη [2not 3004 λεγέτω 1let 5say 3588 ο 3the 2135 ευνούχος 4eunuch] 3754 ότι that, 1473 εγώ I 1510.2.1 ειμι am 3586 ξύλον [2tree 3584 ξηρόν 1a dry]!