Isaiah 39:7

  39:7   3754 ότι that, 2532 και Also 575 από of 3588 των   5043-1473 τέκνων σου your children 3739 ων whom 1080 εγέννησας you engendered 2983 λήψονται they shall take; 2532 και and 4160 ποιήσουσι they shall be made 4680.3 σπάδοντας castrati 1722 εν in 3588 τω the 3624 οίκω house 3588 του of the 935 βασιλέως king 3588 των of the * Βαβυλωνίων Babylonians.