Isaiah 35:7

  35:7   2532 και And 1510.8.3 έσται [3will be 3588 η 1the 504 άνυδρος 2waterless place] 1519 εις turned into 1678.2 έλη marshes, 2532 και and 1519 εις [4into 3588 την 1the 1372 διψώσαν 2thirsting 1093 γην 3land] 4077 πηγή a spring 5204 ύδατος of water. 1510.8.3 έσται There will be 1563 εκεί there 2167 ευφροσύνη a gladness 3732 ορνέων of birds, 1886 έπαυλεις properties 2563 καλάμου of reed 2532 και and 1678.2 έλη marshes.