Isaiah 17:8

  17:8   2532 και And 3766.2 ου μη in no way 3982-1510.3 πεποιθότες ώσιν should they be relying 1909 επί upon 3588 τοις the 1041 βωμοίς shrines, 3761 ουδέ nor 1909 επί upon 3588 τοις the 2041 έργοις works 3588 των   5495-1473 χειρών αυτών of their hands 3739 α which 4160 εποίησαν they made 3588 οι   1147-1473 δάκτυλοι αυτών with their fingers; 2532 και and 3756 ουκ they shall not 3708 όψονται look to 3588 τα the 1186 δένδρα trees, 3761 ουδέ nor 3588 τα   946-1473 βδελύγματα αυτών their abominations.