Hosea 5:12

  5:12   2532 και And 1473 εγώ I 5613 ως will be as 5016 ταραχή a disturbance 3588 τω to * Εφραϊμ Ephraim, 2532 και and 5613 ως as 2759 κέντρον a spur 3588 τω to the 3624 οίκω house * Ιούδα of Judah.