Hosea 1:10

  1:10   2532 και And 1510.8.3 έσται shall be 3588 ο the 706 αριθμός number 3588 των of the 5207 υιών sons * Ισραήλ of Israel 5613 ως as 3588 η the 285 άμμος sand 3588 της of the 2281 θαλάσσης sea 3739 η in which 3756 ουκ shall not 1591.1 εκμετρηθήσεται be measured out 3761 ουδέ nor 1821.2 εξαριθμηθήσεται shall be counted out. 2532 και And 1510.8.3 έσται it will be 1722 εν in 3588 τω the 5117 τόπω place 3739 ου of which 2046 ερρέθη it was said 1473 αυτοίς to them, 3756 ου [2not 2992-1473 λαός μου 3my people 1473 υμείς 1You are]; 2564 κληθήσονται they shall be called, 5207 υιοί Sons 2316-2198 θεού ζώντος of the living God.