Hebrews 5:5

  5:5   3779 ούτω Thus 2532 και also 3588 ο the 5547 χριστός Christ 3756 ουχ did not 1438-1392 εαυτόν εδόξασε glorify himself 1096 γενηθήναι to become 749 αρχιερέα chief priest, 235 αλλ΄ but 3588 ο the one 2980 λαλήσας saying 4314 προς to 1473 αυτόν him, 5207-1473 υιός μου [2my son 1510.2.2-1473 ει συ 1You are], 1473 εγώ I 4594 σήμερον today 1080 γεγέννηκά have engendered 1473 σε you.