Genesis 47:6

  47:6   2400 ιδού Behold, 3588 η the 1093 γη land * Αιγύπτου of Egypt 1726 εναντίον [2before 1473 σου 3you 1510.2.3 εστίν 1is], 1722 εν in 3588 τη the 957 βελτίστη best 1093 γη land 2733.1 κατοίκισον settle 3588 τον   3962-1473 πατέρα σου your father 2532 και and 3588 τους   80-1473 αδελφούς σου your brothers. 2730 κατοικείτωσαν Let them dwell 1722 εν in 1093 γη the land * Γεσέμ of Goshen! 1487-1161 ει δε And if 1987 επίστη you should have knowledge 3754 ότι that 1510.2.6 εισίν there are 1722 εν among 1473 αυτοίς them 435 άνδρες [2men 1415 δυνατοί 1able], 2525 κατάστησον you place 1473 αυτούς them 758 άρχοντας in charge 3588 των   1699 εμών of my 2934 κτηνών cattle!