Genesis 40:16

  40:16   2532 και And 1492 είδεν [3saw 3588 ο 1the 751.1 αρχισιτοποιός 2chief baker] 3754 ότι that 3723 ορθώς rightly 4793 συνέκρινε he interpreted, 2532 και and 2036 είπε he said 3588 τω   * Ιωσήφ to Joseph, 2504 καγώ I also 1492 είδον saw 1798 ενύπνιον a dream, 2532 και and 3633 ώμην I imagined 5140 τρία three 2582.2 κανά bins 5521.2 χονδριτών of groats, 142 αίρειν lifted 1909 επί upon 3588 της   2776-1473 κεφαλής μου my head.