Genesis 34:10

  34:10   2532 και And 1722 εν [2with 1473 ημίν 3us 2730 κατοικείτε 1dwell]! 2532 και And 3588 η the 1093 γη land -- 2400 ιδού behold, 4116 πλατεία it is spacious 1726 εναντίον before 1473 υμών you; 2730 κατοικείτε you dwell 2532 και and 1710 εμπορεύεσθε do trade 1909 επ΄ in 1473 αυτής it, 2532 και and 2932 κτάσθε acquire possessions 1722 εν in 1473 αυτή it!