Genesis 17:10

  17:10   2532 και And 3778 αύτη this 3588 η is the 1242 διαθήκη covenant 3739 ην which 1301 διατηρήσεις you shall observe 303.1 αναμέσον between 1473 εμού me 2532 και and 1473 υμών you, 2532 και and 303.1 αναμέσον between 3588 του   4690-1473 σπέρματός σου your seed 3326 μετά after 1473 σε you. 4059 περιτμηθήσεται [4shall be circumcised 1473 υμίν 3to you 3956 παν 1Every 732.1 αρσενικόν 2male].