Ezekiel 1:13

  1:13   2532 και And 1722 εν in 3319 μέσω the midst 3588 των of the 2226 ζώων living creatures 3706 όρασις was a vision 5613 ως as 440 ανθράκων of coals 4442 πυρός of fire 2545 καιομένων burning, 5613 ως as 3799 όψις the appearance 2985 λαμπάδων of lamps 4962 συστρεφομένων twisting 303.1 αναμέσον in the midst 3588 των of the 2226 ζώων living creatures. 2532 και And 5338 φέγγος brightness 3588 του was of the 4442 πυρός fire, 2532 και and 1537 εκ from out of 3588 του the 4442 πυρός fire 1607 εξεπορεύετο went forth 5613 ως as 796 αστραπή lightning.