Exodus 8:4

  8:4   2532 και And 1909 επί upon 1473 σε you, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τον   2992-1473 λαόν σου your people, 2532 και and 1909 επί upon 3588 τους   2324-1473 θεράποντάς σου your attendants 305 αναβήσονται [3will ascend 3588 οι 1the 944 βάτραχοι 2frogs].