Exodus 40:2

  40:2   1722 εν On 2250 ημέρα day 1520 μία one 3588 του of the 3376 μηνός month 3588 του of the 4413 πρώτου first 3561 νουμηνία new moon, 2476 στήσεις you shall set up 3588 την the 4633 σκηνήν tent 3588 του of the 3142 μαρτυρίου testimony,