Exodus 38:21

  38:21   2532 και And 3778 αύτη this 3588 η was the 4928.3 σύνταξις arrangement 3588 της of the 4633 σκηνής tent 3588 του of the 3142 μαρτυρίου testimony, 2505 καθά as 4929 συνετάγη was given orders * Μωυσή to Moses; 3588 την the 3009 λειτουργίαν ministration 1510.1 είναι to be 3588 των of the * Λευιτών Levites 1223 διά through * Ιθάμαρ Ithamar 3588 του the 5207 υιόυ son * Ααρών of Aaron 3588 του the 2409 ιερέως priest.