Exodus 37:9

  37:9   2532 και And 1510.7.6 ήσαν [4were 3588 οι 1the 1417 δύο 2two 5502 χερουβίμ 3cherubim] 1614 εκτείνοντες stretching out 3588 τας the 4420 πτέρυγας wings 1883.1 επάνωθεν above, 4951.3 συσκιάζοντες overshadowing 3588 ταις with 4420-1473 πτέρυξιν αυτών their wings 1909 επί over 3588 του the 2435 ιλαστηρίου atonement-seat, 2532 και   3588 τα   4383-1473 πρόσωπα αυτών their faces 1519 εις to 240 άλληλα one another -- 1519 εις to 3588 το the 2435 ιλαστήριον atonement-seat 1510.7.6 ήσαν were 3588 τα the 4383 πρόσωπα faces 3588 των of the 5502 χερουβίμ cherubim.