Exodus 27:16

  27:16   2532 και And 3588 τη in the 4439 πύλη gate 3588 της of the 833 αυλής courtyard 2571 κάλυμμα a covering 1501 είκοσι twenty 4083 πηχέων cubits 3588 το   5311 ύψος in height, 1537 εξ from out of 5192 υακίνθου blue 2532 και and 4209 πορφύρας purple, 2532 και and 2847 κοκκίνου scarlet 2831.1 κεκλωσμένου being twined, 2532 και and 1040 βύσσου linen 2831.1 κεκλωσμένης being twined 3588 τη in the 4163.1 ποικιλία embroidery 3588 του of the 4475.5 ραφιδευτού stitcher; 4769-1473 στύλοι αυτών their posts -- 5064 τέσσαρες four, 2532 και and 3588 αι   939-1473 βάσεις αυτών their bases -- 5064 τέσσαρες four.