Exodus 20:18

  20:18   3956 πας All 3588 ο the 2992 λαός people 3708 εώρα perceived 3588 την the 5456 φωνήν voice, 2532 και and 3588 τας the 2985 λαμπάδας lamps, 2532 και and 3588 την the 5456 φωνήν sound 3588 της of the 4536 σάλπιγγος trumpet, 2532 και and 3588 το the 3735 όρος mountain 2585.2 καπνίζον smoking. 5399-1161 φοβηθέντες δε And fearing, 3956 πας all 3588 ο the 2992 λαός people 2476 έστησαν stood 3113 μακρόθεν afar off.