Exodus 1:19

  1:19   2036 είπαν [4said 1161 δε 1And 3588 αι 2the 3103.1 μαίαι 3midwives] 3588 τω   * Φαραώ to Pharaoh, 3756 ουχ Not 5613 ως as 1135 γυναίκες the women * Αιγύπτου of Egypt 3588 αι are the * Εβραίαι Hebrews, 5088-1063 τίκτουσι γαρ for they give birth 4250 πριν before 2228 η   1525 εισελθείν [3entered 4314 προς 4to 1473 αυτάς 5them 3588 τας 1the 3103.1 μαίας 2midwives], 2532 και and 5088 έτικτον they bear.