Esther 9:2

  9:2   2532 και And 1722 εν in 1473 αυτή that 3588 τη   2250 ημέρα day 622 απώλοντο [5were destroyed 3588 οι 1the 480 αντικείμενοι 2adversaries 3588 τοις 3of the * Ιουδαίοις 4Jews], 3762-1063 ουδείς [4no one 1063 γαρ 1for 436 αντέστη 5opposed 5399 φοβούμενος 2fearing 1473 αυτούς 3them].