Esther 1:9

  1:9   2532 και And * Αστί Vashti 3588 η the 938 βασίλισσα queen 4160 εποίησε made 4224 πότον a banquet 3588 ταις for the 1135 γυναιξίν women 1722 εν in 3588 τοις the 933 βασιλείοις palace 3699 όπου where 3588 ο   935 βασιλεύς king * Αρταξέρξης Artaxerxes was.