Esther 1:3

  1:3   1722 εν in 3588 τω the 5154 τρίτω third 2094 έτει year 936-1473 βασιλεύοντος αυτού of his reign, 1403 δοχήν [2banquet 4160 εποίησε 1he made a] 3588 τοις to his 5384 φίλοις friends, 2532 και and 3588 τοις to the 3062 λοιποίς rest 1484 έθνεσι of the nations, 2532 και and 3588 τοις to the * Περσών Persians 2532 και and * Μήδων Medes -- 1741 ενδόξοις the honorable ones, 2532 και and 3588 τοις to the 758 άρχουσι rulers 3588 των of the 4568.2 σατραπών satrapies.