Daniel 8:25

  8:25   2532 και And 3588 ο the 2218 ζυγός yoke 3588 του of the 2827.2 κλοιού collar 2720 κατευθυνεί shall prosper; 1388 δόλος treachery 1722 εν in 5495-1473 χειρί αυτού his hand, 2532 και and 1722 εν [2in 2588-1473 καρδία αυτού 3his heart 3170 μεγαλυνθήσεται 1he shall magnify himself], 2532 και and 1388 δόλω by treachery 1311 διαφθερεί he shall corrupt 4183 πολλούς many, 2532 και and 1909 επί for 684 απωλεία a destruction 4183 πολλών of many 2476 στήσεται he shall establish himself; 2532 και and 5613 ως as 5609 ωά eggs 5495 χειρί in a hand 4937 συντρίψει he shall break.