Daniel 8:2

  8:2   2532 και And 1510.7.1 ήμην I was 1722 εν in * Σούσοις Sushan 3588 τη in the 919.1 βάρει palace, 3588 η the one which 1510.2.3 εστιν is 1722 εν in 5561 χώρα the region * Αιλάμ of Elam; 2532 και and 1492 είδον I saw 1722 εν in 3705 οράματι a vision, 2532 και and 1510.7.1 ήμην I was 1909 επί upon 3588 του the * Ουλαι Ulai.