Daniel 12:13

  12:13   2532 και And 1473 συ you, 1204 δεύρο go, 1519 εις for 378.1 αναπλήρωσιν satisfying 4930 συντελείας completion. 2532 και And 373 αναπαύση you shall rest, 2532 και and 450 αναστήση shall rise up 1519 εις at 3588 τον   2819-1473 κληρόν σου your lot 1519 εις at 4930 συντέλειαν the completion 2250 ημερών of days.