2 Samuel 8:14

  8:14   2532 και And 5087 έθετο he put 1722 εν in 3588 τη   * Ιδουμαία Edom 5431.2 φρουράς detachments; 1722 εν in 3956 πάση all 3588 τη   * Ιδουμαία Edom 5087 έθηκεν he stationed 4739.3 εστηλωμένους ones setting up monuments, 2532 και and 1096 εγένοντο [5became 3956 πάντες 1all 3588 οι 2the ones 1722 εν 3in 3588 τη   * Ιδουμαία 4Edom] 1401 δούλοι servants 3588 τω to * Δαυίδ David. 2532 και And 4982-2962 έσωσε κύριος the lord preserved 3588 τον   * Δαυίδ David 1722-3956-3739 εν πάσιν οις wheresoever 4198 επορεύετο he went.