2 Samuel 1:6

  1:6   2532 και And 2036 είπε [3said 3588 το 1the 3808 παιδάριον 2servant-lad] 3588 το   518 απαγγέλλον reporting 1473 αυτώ to him, 4047.4 περιπτώματι By chance 4045 περιέπεσον I fell 1722 εν among 3588 τω the 3735 όρει mountain 3588 τω   * Γελβουέ of Giboa; 2532 και and 2400 ιδού behold, * Σαούλ Saul 1991 επεστήρικτο was stayed 1909 επί upon 3588 το   1393.2-1473 δόρυ αυτού his spear; 2532 και and 2400 ιδού behold, 3588 τα the 716 άρματα chariots 2532 και and 3588 οι the 2459.2 ίππαρχαι commanders of the cavalry 4882.1 συνήψαν joined together 1473 αυτώ against him.