2 Samuel 18:29

  18:29   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 1515 ειρήνη Is there peace 3588 τω to the 3808 παιδαρίω young man 3588 τω   * Αβεσαλώμ Absalom? 2532 και And 2036-* είπεν Αχιμάας Ahimaaz said, 1492 είδον I saw 3588 το the 4128 πλήθος [2multitude 3588 το   3173 μέγα 1great] 2165 ευφραινόμενον being gladdened 1722 εν in 3588 τω the 649 αποστείλαι sending * Ιωάβ Joab 3588 τον the 3816 παίδα servant 3588 του of the 935 βασιλέως king, 2532 και and 3588 τον   1401-1473 δούλόν σου your servant, 2532 και and 3756 ουκ I do not 1097 έγνων know 5100 τι what 1563 εκεί happened there.