2 Samuel 16:10

  16:10   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king] 4314 προς to * Αβεσσά Abishai, 5100 τι What 1473 εμοί is it to me 2532 και and 1473 υμίν to you, 5207 υιοί sons * Σαρουϊα of Zeruiah? 2532 και Even 863 άφετε leave 1473 αυτόν him, 2532 και and 3779 ούτως thus 2672 καταράσθω let him curse! 3754 ότι For 2962 κύριος the lord 2036 είπεν said 1473 αυτώ to him 2672 καταράσθαι to curse 3588 τον   * Δαυίδ David. 2532 και And 5100 τις who 2046 ερεί shall say 1473 αυτώ to him, 5100 τι Why did 4160 εποίησας you do 3779 ούτως thus?