2 Samuel 14:24

  14:24   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 935 βασιλεύς 2king], 654 αποστραφήτω Let him return 1519 εις to 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house, 2532 και but 3588 το   4383-1473 πρόσωπόν μου [3my face 3361 μη 1let him not 991 βλεπέτω 2see]! 2532 και And 654-* απέστρεψεν Αβεσαλώμ Absalom returned 1519 εις to 3588 τον   3624-1473 οίκον αυτού his house, 2532 και but 3588 το the 4383 πρόσωπον face 3588 του of the 935 βασιλέως king 3756 ουκ he did not 1492 είδε see.