2 Samuel 11:23

  11:23   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 32 άγγελος 2messenger] 4314 προς to * Δαυίδ David 3754 ότι that, 2901 εκραταίωσαν [3strengthened 1909 εφ΄ 4against 1473 ημάς 5us 3588 οι 1The 435 άνδρες 2men], 2532 και and 1831 εξήλθον came forth 1909 εφ΄ against 1473 ημάς us 1519 εις into 3588 τον the 68 αγρόν field, 2532 και and 1096 εγενήθημεν we came 1909 επ΄ unto 1473 αυτούς them 2193 έως unto 3588 της the 2374 θύρας door 3588 της of the 4439 πύλης gate.