2 Kings 8:2

  8:2   2532 και And 450 ανέστη [3rose up 3588 η 1the 1135 γυνή 2woman], 2532 και and 4160 εποίησε did 2596 κατά according to 3588 το the 4487 ρήμα saying 3588 του of the 444 ανθρώπου man 3588 του   2316 θεού of God. 2532 και And 4198-1473 επορεύθη αυτή she went 2532 και and 3588 ο   3624-1473 οίκος αυτής her household, 2532 και and 3939 παρώκει sojourned 1722 εν in 1093 γη the land 246 αλλοφύλων of the philistines 2033 επτά seven 2094 έτη years.