2 Kings 5:3

  5:3   2532 και And 2036 είπε she said 3588 τη to 2959-1473 κυρία αυτής her lady, 3784 όφελον Ought that 3588 ο   2962-1473 κυριός μου my master 1799 ενώπιον was in the presence 3588 του of the 4396 προφήτου prophet 1722 εν in * Σαμαρεία Samaria, 5119 τότε then 655.1 αποσυνάξει he shall cure 1473 αυτόν him 575 από from 3588 της   3014-1473 λέπρας αυτού his leprosy.