1 Samuel 24:19

  24:19   2532 και And 3754 ότι that 1487 ει if 2147-5100 εύροι τις anyone may find 3588 τον   2190-1473 εχθρόν αυτού his enemy 1722 εν in 2347 θλίψει affliction, 2532 και and 1599-1473 εκπέμψει αυτόν shall send him forth 1722 εν in 3598 οδώ [2way 18 αγαθή 1a good], 2532 και even 2962 κύριος the lord 467 ανταποδώσει will recompense 1473 αυτώ to him 18 αγαθά good things, 2531 καθώς as 1473 συ you 4160 πεποίηκας have done 4594 σήμερον today.