1 Samuel 14:45

  14:45   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 4314 προς to * Σαούλ Saul, 1487 ει Shall 4594 σήμερον today 599 αποθανείται [8die 2288 θανάτω 9to death 3588 ο 1the one 4160 ποιήσας 2executing 3588 την   4991 σωτηρίαν 5deliverance 3588 την   3173 μεγάλην 4great 3778 ταύτην 3this 1722 εν 6in * Ισραήλ 7Israel]? 2436 ίλεως Kindness, 2198 ζη as lives 2962 κύριος the lord, 1487 ει there shall not 4098 πεσείται fall 3588 της of the 2359 τριχός hair 3588 της   2776-1473 κεφαλής αυτού of his head 1909 επί upon 3588 την the 1093 γην ground, 3754 ότι for 1656 έλεος the mercy 2316 θεού of God 4160 εποίησεν was performed 1722 εν in 3588 τη   2250-3778 ημέρα ταύτη this day. 2532 και And 4336 προσηύξατο [3prayed 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 4012 περί for * Ιωναθάν Jonathan 1722 εν in 3588 τη   2250-1565 ημέρα εκείνη that day, 2532 και and 3756 ουκ he did not 599 απέθανε die.