1 Samuel 11:12

  11:12   2532 και And 2036 είπεν [3said 3588 ο 1the 2992 λαός 2people] 4314 προς to * Σαμουήλ Samuel, 5100 τις Who is 3588 ο the one 2036 ειπών saying, * Σαούλ Saul 3756 ου shall not 936 βασιλεύσει reign 1909 εφ΄ over 1473 ημάς us? 3860 παράδος Deliver up 3588 τους the 435 άνδρας men! 2532 και and 2289-1473 θανατώσομεν αυτούς we will kill them.