1 Kings 16:22

  16:22   2532 και And 3588 ο the 2992 λαός people 3588 ο   1510.6 ων being 3694 οπίσω after * Αμβρί Omri 5244.4 υπερεκράτησε prevailed against 3588 τον the 2992 λαόν people 3588 τον that followed 3694 οπίσω after * Θαβνί Tibni 5207 υιόυ son * Γινήθ of Ginath. 2532 και And 599-* απέθανε Θαβνί Tibni died, 2532 και and 936-* εβασίλευσεν Αμβρί Omri reigned.