Luke 1:31-31

RP(i) 31 και 2532 {CONJ} ιδου 3708 5640 {V-2AMM-2S} συλληψη 4815 5695 {V-FDI-2S} εν 1722 {PREP} γαστρι 1064 {N-DSF} και 2532 {CONJ} τεξη 5088 5695 {V-FDI-2S} υιον 5207 {N-ASM} και 2532 {CONJ} καλεσεις 2564 5692 {V-FAI-2S} το 3588 {T-ASN} ονομα 3686 {N-ASN} αυτου 846 {P-GSM} ιησουν 2424 {N-ASM}