Job 24:17

IHOT(i) (In English order)
  17 H3588 כי For H3162 יחדו to them even as H1242 בקר the morning H6757 למו צלמות the shadow of death: H3588 כי if H5234 יכיר know H1091 בלהות the terrors H6757 צלמות׃ of the shadow of death.